IMG-LOGO
SDU Trang Center
IMG

welcome to ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

IMG
จุดเริ่มต้นศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติที่มีอุปกรณ์การประกอบอาหารที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกประเภทของอาหารไม่ว่าจะเป็นด้านเบเกอรี ด้านการผลิตอาหารคาว อาหารหวาน ใช้สำหรับให้บริการแก่นักศึกษาในการเรียนการสอน อีกทั้งยังเปิดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ แก่บุคคลภายนอก รวมถึงการได้รับอนุญาตให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

การดำเนินงานของศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
เป็นพื้นที่ของการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาและใช้พื้นที่ในการอบรมให้ความรู้แก่บุคคลภายนอกทางด้านอาหารซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการฝึกอบรมการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
1.โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (Chef Premium)
2. กิจกรรม “กิจกรรมลิตเติ้ลเชฟ” (The Little Chef project) สนับสนุนโครงการจัดการเรียนการสอนระบบสองภาษา “กิจกรรมลิตเติ้ลเชฟ” (The Little Chef project)

การพัฒนาและยกระดับ
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ เป็นแหล่งบริการความรู้ด้านการประกอบอาหาร การใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์ครัวที่ทันสมัย และการบริหารจัดการธุรกิจอาหารแก่นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ทั้งในหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว

ก้าวต่อไปของศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
ยกระดับมาตรฐานของศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพ ในการประกอบอาหารให้แก่หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกประเทศ และสนับสนุนธุรกิจการบริการอาหารอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ ทั้งในด้านบุคลากร และสินค้าอาหาร

IMG
IMG IMG
AVATAR
ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์

ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

โครงการดุสิตเสิร์ฟ (Dusit Serves) เราได้พัฒนาสินค้าและบริการ สู่โลกการเรียนรู้ โดยมีหัวใจของการบริการและสินค้าที่ดีมีคุณภาพ มุ่งสร้างการเติบโตให้กับชุมชนควบคู่ไปกับการสร้างความเจริญให้สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนในอนาคต

  • ICON-MAIL มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง เลขที่ 111 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทร 075 500 888