IMG-LOGO
SDU Trang Center
IMG

welcome to ครัวดุสิตตรัง

IMG
จุดเริ่มต้นของครัวดุสิตตรัง
ครัวสวนดุสิต ตรัง จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการอาหารแก่นักศึกษา บุคลากร ให้บริการอาหารที่ปรุงสุก ใหม่ สะอาด รสชาติอร่อย เป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การดำเนินงาน
ให้บริการอาหารแก่นักศึกษา บุคลากร ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และบุคคลภายนอกในเขตชุมชน โดยเป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ครัวดุสิตตรัง
ให้บริการด้านอาหารที่ถูกสุขลักษณะและเน้นอาหารที่มาจากการปรุงที่สดใหม่เสมอ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

การพัฒนาและยกระดับ
พัฒนาให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลผลิตภายในให้เป็นเมนูใหม่ ๆ รสชาติอร่อย ถูกสุขลักษณะ เป็นไปตามมาตรฐานครัวไทย รวมถึงการขยายสู่การให้บริการแก่บุคคลภายนอกในปริมาณมากยิ่งขึ้น

ก้าวต่อไปของครัวดุสิตตรัง
สร้างมาตรฐานการเรียนรู้ที่เกิดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้เป็นครัว

IMG
IMG IMG
AVATAR
ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์

ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

โครงการดุสิตเสิร์ฟ (Dusit Serves) เราได้พัฒนาสินค้าและบริการ สู่โลกการเรียนรู้ โดยมีหัวใจของการบริการและสินค้าที่ดีมีคุณภาพ มุ่งสร้างการเติบโตให้กับชุมชนควบคู่ไปกับการสร้างความเจริญให้สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนในอนาคต

  • ICON-MAIL มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง เลขที่ 111 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทร 075 500 888