IMG-LOGO
SDU Trang Center
IMG

welcome to ร้านกาแฟ Dusitsurve

IMG
จุดเริ่มต้นร้านกาแฟดุสิตเสิร์ฟ
แนวคิดการเริ่มต้นของร้านกาแฟดุสิตเสริ์ฟ เป็นการดำเนินการโดยให้เป็นสถานที่ให้บริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ โดยใช้ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเป็นจุดเริ่มต้น และยังเป็นสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการ

การดำเนินงานของร้านกาแฟ
1.เป็นที่ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา
2.เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้อยู่เสมอ
3.ให้เป็นสถานที่ที่รู้จักของชุมชน

ร้านกาแฟดุสิตเสิร์ฟ
สะท้อนถึงวัฒนธรรมการให้บริการอาหารตลอดจนการผลิตผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และใช้พื้นที่ในการประชุมงาน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

การพัฒนาและยกระดับ
สร้างมาตรฐานของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เน้นการยกระดับของผลิตภัณฑ์ที่มาจากศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

ก้าวต่อไปของร้านกาแฟดุสิตเสิร์ฟ
การพัฒนาของร้านกาแฟดุสิตเสิร์ฟ ยังก้าวต่อไปเพื่อยกระดับของผลิตภัณฑ์และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม อีกทั้งยังกำหนดมาตรฐานของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นมาตรฐานสากล

IMG
IMG IMG
AVATAR
ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์

ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

โครงการดุสิตเสิร์ฟ (Dusit Serves) เราได้พัฒนาสินค้าและบริการ สู่โลกการเรียนรู้ โดยมีหัวใจของการบริการและสินค้าที่ดีมีคุณภาพ มุ่งสร้างการเติบโตให้กับชุมชนควบคู่ไปกับการสร้างความเจริญให้สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนในอนาคต

  • ICON-MAIL มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง เลขที่ 111 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทร 075 500 888