IMG-LOGO
SDU Trang Center
IMG

welcome to การบริการวิชาการของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

IMG

ANCE: PDCA Model

A: Academic คือการมุ่งเน้นความถูกต้องตามหลักวิชาการมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง กำหนดเป้าหมายการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้แก่บุคลากรและหน่วยงานในชุมชน โดยให้ความรู้และทักษะ ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การเป็นผู้ประกอบการในชุมชน ทักษะด้านการประกอบอาหารและการบริการ

N: New คือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆการพัฒนาทันการเปลี่ยนแปลง
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง กำหนดโครงการบริการวิชาการเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย โดยดำเนินงานต่อเนื่องจากโครงการยกระดับพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยว 4 มิติ ชุมชนบ้านในเขา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ จำนวน 2 โครงการ ซึ่งดำเนินการโดยอาจารย์ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้แก่
1. โครงการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หมูย่างเมืองตรังและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและอาหารจังหวัดตรัง
2. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยว Sea Farming แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน พื้นที่ เกาะลิบง จังหวัดตรัง และเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา

C: Community คือการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายการพัฒนา
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ให้ความสำคัญการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยกำหนดรูปแบบของโครงการบริการวิชาการ เน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาพื้นที่และเป็นตัวกลางของกลไกในการขับเคลื่อน
1. โครงการอบรมหลักสูตร Microsoft Office และการทำงานร่วมกันบนระบบออนไลน์ รุ่นที่ 4-5 มีผู้สมัครจำนวน 30 คนในพื้นที่จังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง เช่น กระบี่ นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี พัทลุง ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับการสมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่น
2. โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมการท่องเที่ยววิถีใหม่เพื่อชุมชน จำนวน 15 คน(ศต.D3.2.2) ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สินค้าที่ระลึก อาหาร ในพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้และสร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและบริการบนตลาดออนไลน์
3. โครงการอบรมทักษะด้านประกอบอาหารและการบริการ เช่น กิจกรรม The Little Chef Project ร่วมกับเทศบาลนครตรัง เพื่อสนับสนุนโครงการจัดการเรียนการสอนระบบสองภาษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการทำอาหาร หรือเบเกอรี่ และศูนย์ฯตรัง ให้บริการงานวิจัยให้แก่หน่วยงาน โดยดำเนินโครงการวิจัยประเมินความพึงพอใจ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 เพื่อนำผลวิจัยไปสู่การพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนของหน่วยงาน

E: Environment คือการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ให้ความสำคัญกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เน้นการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ PDCA โดยการวางแผน การดำเนินการ การติดตามและการนำไปปฏิบัติ และต้องคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รู้รักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้อย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้ได้อย่างยั่งยืน ยาวนาน

IMG
IMG IMG
AVATAR
ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์

ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

โครงการดุสิตเสิร์ฟ (Dusit Serves) เราได้พัฒนาสินค้าและบริการ สู่โลกการเรียนรู้ โดยมีหัวใจของการบริการและสินค้าที่ดีมีคุณภาพ มุ่งสร้างการเติบโตให้กับชุมชนควบคู่ไปกับการสร้างความเจริญให้สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนในอนาคต

  • ICON-MAIL มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง เลขที่ 111 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทร 075 500 888